Կանոններևկանոնակարգեր

Չեղարկումներ

 

Ուղևորությանարժեքիհիմանվրաավիաընկերությունըկարողէթույլչտալորևէչեղարկում: Ամենաէժանտոմսերըսովորաբարթույլչենտալիսփոփոխություններկատարելևչեղարկմանվճարներըտոմսիարժեքի 100 տոկոսնենկազմում: Ավելին, ամրագրմանհամար Sky-tours-ինվճարվածսպասարկմանվճարներըչենփոխհատուցվումորևէպատճառով: Դուքկարողեքպահանջելփոխհատուցումևքանիդեռայնթույլատրվումէավիաընկերությանսակագնով, մեկտոմսիհամար $ 55/50EUR փոխհատուցմանվճարէգանձվում Sky-tours-իկողմիցբացիավիաընկերությանկողմիցգանձվողցանկացածայլփոխհատուցմանվճարից: Չեղարկումպահանջելուհամար, խնդրումենքբացելաջակցությանտոմսայստեղ` http://www.sky-tours.com/support/ կամնամակուղարկել support@sky-tours.com հասցեին:

Փոփոխություններ

Ավիաընկերությունները, ընդհանուր առմամբ,փոփոխությունների համար գումար են գանձում: Այս վճարներից բացի, Sky-tours-ը գանձում է մեկ անձի համար 55 դոլար/50 եվրո որպես վարձ: Սակայն մենք կցանկանայինք հիշեցնել, որ ուղեվարձի հիման վրա ավիաընկերությունը չի կարող թույլ տալ որևէ փոփոխություններ: Չեղարկումպահանջելուհամար, խնդրումենքբացելաջակցությանտոմսայստեղ` http://www.sky-tours.com/support/ կամնամակուղարկել support@sky-tours.com հասցեին:

Ճամփորդականթղթաբանություն

 

Թռչելուհամարհարկավորէտրամադրելանհրաժեշտպաշտոնականփաստաթղթեր (անձնագիր, նույնականացմանքարտ, վիզաևայլն): Ձերանձնագրիցբացի, որոշերկրներնաևպահանջումենվիզա:

Հատուկվարչականմարմիններըձեզկտեղեկացնենայնպիսիձևականություններիմասին, որոնքանհրաժեշտենանհհոգհանգստիհամար (անձնագիր, վիզաևպատվաստումներ): Այսձևաչափերինհամապատասխանելըձերպատասխանատվություննէ: Դուքչեքկարողպահանջելփոխհատուցում, եթեձեզմերժումենթռիչքը, քանիորդուքչեքներկայացրելանհրաժեշտփաստաթղթերը (անձնագիր, վիզա, պատվաստմանվկայագիրևայլն): Ուղևորներիպատասխանատվություննէունենալճանապարհորդելուհամարանհրաժեշտփաստաթղթեր:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆՏՈՄՍԵՐ

 

Էլեկտրոնայինտոմսըանմիջապեսգրանցվումէավիաընկերությանհամակարգչում: Ոչմիտպագիրտոմսչիուղարկվիձեզ, այլձերէլեկտրոնայինտոմսիհղումը, եթեցանկանումեքտպելայն: Պարզապեսպետքէօդանավակայանմուտքգործեքայդանհրաժեշտպաշտոնականփաստաթղթով (անձըհաստատողփաստաթուղթկամանձնագիր), ինչպեսնաևձերամրագրմանհամարըևմոտենալավիաընկերությանթռիչքիգրանցմանհատվածստանալուձերանցաթուղթը:

ժԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բոլորավիաընկերություններըպարբերաբարճշգրտումենիրենցթռիչքիժամանակացույցերը: Միայնուղևորներիպատասխանատվություննէստուգելօդանավիթռիչքիժամերըևվերահաստատելամրագրումներըմեկնումից 72 ժամառաջ: Դուք, ցանկացածժամանակ, պետքէստուգեքձերամրագրմանկարգավիճակը, օգտագործելովձերհաստատմաննամակումներառվածհղումըկամմերկայքիցօգտվելուհամարանհրաժեշտկլինիձերամրագրմանհամարըևազգանունը: Եթե​​ձերթռիչքներիընթացքումորևէժամանակացույցիփոփոխությունէտեղիունեցել, ապաձեզանիցկպահանջվիօգնությանհամարկապհաստատել 24/365 աջակցությանկենտրոնիհետ: Sky-tours-ըպատասխանատվությունչիկրումավիաընկերություններիկողմիցժամանակացույցիփոփոխությանպատճառովչկատարվածչվերթներիհամար:

ԱՄՐԱԳՐՄԱՆԱՆՈՒՆՆԵՐ

 

Բոլորամրագրումներըպետքէկատարվենճամփորդողանձի (անձանց) անունից՝ոչմիմականուն: ՄիջազգայինճանապարհորդությանհամարամրագրմանմեջգրվաանունըպետքէլինիՃԻՇՏայնպես, ինչպեսայնգրվածէուղևորիանձնագրում: Անհնարէփոխելանունը. Մենքպարտավորենքչեղյալհամարելտոմսըևթողարկելնորը: Այսմոտեցումըկարողէհանգեցնելնախնականտոմսիհամարվճարվածընդհանուրգումարիկորստիևլավագույնդեպքումմիայնավիաընկերությանչեղարկմանևբեռնաթափմանվճարներիև Sky-tours-իվճարների: Առաջինմեկնմանամսաթիվնանցելուցհետո, չօգտագործվածտոմսերըարժեքչունեն:

ՆՍՏԱՏԵՂԻՈՐՈՇՄՈՒՄևԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐ

 

Նստատեղիհանձնարարականներըևհատուկճաշիհարցումներըկուղարկվենավիաընկերություններին, սակայնչենկարողերաշխավորվել: Բոլորմիասինճանապարհորդող ուղևորներինստատեղերըկընտրվենավտոմատկերպովևհարակիցառաջնայինուղևորիկողքին, ելնելովհարցմանպահինառկալավագույննստատեղերիհասանելիությունից:

ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Չնայածճանապարհորդություննմեծմասը, ներառումենմիջազգայինուղղություններովճանապարհորդություններ, ավարտվումէառանցմիջադեպերի, որոշուղղություններովճանապարհորդելըկարողէավելիմեծռիսկներգրավել, քանմյուսները: Sky-tours-ըկոչէանումուղևորներինվերանայելճանապարհորդությանարգելքները, նախազգուշացումները, հայտարարություններըևՄիացյալՆահանգներիկառավարությանկողմիցտրվածխորհրդատվությունները, նախքանմիջազգայինուղղություններովճանապարհորդելուամրագրումը: Տարբերերկրներումպայմաններիևորոշակիմիջազգայինուղղություններովճանապարհորդությանհետկապվածռիսկիմակարդակիվերաբերյալտեղեկություններըկարողենլինել www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc. gov, www.treas.gov / ofac և www.customs.gov կայքերում:

Որոշակիմիջազգայինուղղություններառաջարկելով, Sky-tours-ըչիներկայացնումկամերաշխավորում, որայդպիսիկետերումճանապարհորդելընպատակահարմարէկամառանցռիսկի, ևպատասխանատվությունչիկրումորևէվնասիկամկորստիհամար:

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

  

Sky-Tours-նընդունումէ Visa, MasterCard ևշատերկրներումնաև American Express կրեդիտքարտեր, ևշատերկրներումդուքունեքհնարավորությունվճարելուձեր Bitcoin հաշվիկամձերբանկայինհաշվի միջոցով: ՏոմսերըմիշտվճարվումենեվրոյովկամԱՄՆդոլարովևհաճախորդիցգանձվումէկայքումընտրվածարժույթիհամաձայն: Sky-tours-ըվերահսկողությունչունիհաճախորդիբանկերիցկատարվածցանկացածփոխարկմանվճարների/գանձումներիհամար: